Структура и контакти
Структура и контакти

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 47 

от  редовно заседание на Общински съвет Хисаря,

Пловдивска област, прието с Протокол № 4/23.01.2024 г.

 

ОТНОСНО: Промяна на структурата и общата численост на общинска

   администрация на община Хисаря

 

ДОКЛАДВА: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

   На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал. 2 от ЗМСМА,

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т   Х И С А Р Я

Р Е Ш И:

 

   I.Одобрява промяна на структурата и общата численост на дейонст 122 „Общинска администрация“ на община Хисаря, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение, като увеличава щатната численост на общинската администрация с 4 щатни бройки, от 70 щатни бройки стават 74 щатни бройки (48 щ. бр. с форма на финансиране – държавно делегирана дейност и 26 щ. бр. с форма на финансире - дофинансиране, като промените са както следва:

   1.Създава нова щатна длъжност заместник-кмет на община Хисаря.

   2.Преструктурира отдел „Европейски проекти“ и отдел „Икономика“, като създава нов отдел „Европроети и програми, екология, туризъм, транспорт, социални дейности и търговия“ с щатна численост 11 /единадесет/ щатни бройки, като закрива щатните бройки на началник отдел „Европейски проекти“ и началник отдел „Икономика“.

   3.Преструктурира отдел „Устройство на територията“ и отдел „ГРАО“, като създава нов отдел „Устройство на територията и гражданска регистрация“ с щатна численост 19 ½  /деветнадесет цяло и една втора/ щатни бройки, като закрива щатните бройки на началник отдел „Устройство на територията“ и началник отдел „ГРАО“.

   4.Отдел „Административно обслужване“ се преименува в отдел „Административно обслужване и общинска собственост“ и увеличава щатната му численост от 8 /осем/ на 10 /десет/ щатни бройки, като създава 1 /една/ нова щатна длъжност „технически сътрудник“, премества 3 /три/ щатни бройки от закрития отдел „Икономика“ в отдел „Административно обслужване и общинска собственост“, както и премества 2 /две/ щатни бройки от отдел „Административно обслужване и общинска собственост“ в новообразувания по т.3. отдел „Устройство на територията и гражданска регистрация“.

   5.Създава самостоятелно звено по чл.29а от ЗМСМА за подпомагане дейността на Общински съвет – Хисаря от 1 /една/ щатна бройка, която щатна бройка се премества от закрития отдел „Икономика“.

   II.С приетите промени, структурата на общинската администарция е организирана в обща и специализирана администрация, като общата администрация включва 23 ½ щатни бройки, а специализираната администрация 30 ½ щатни бройки

   III. Възлага на кмета на община Хисаря да приведе общинската администрация в съответствие с приетата структура и численост, съгласно настоящото решение, както и да утвърди длъжностно разписание и поименно щатно разписание на администрацията, съгласно сторените промени. 

Приложения:

   1.Приложение № 1 – графична структура (органиграма) на общинска администрация Хисаря към момента;

   2.Приложение № 2 – предложена с настоящата докладна графична структура (органиграма) на общинска администрация Хисаря.

   МОТИВИ: Промяната на структурата на общинската администрация  се извършва с цел оптимизиране числеността и натовареността на персонала, което от своя страна ще доведе до по-адекватно обслужване на населението на общината. Общинският съвет намира изменението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници  -17

Брой присъствали на гласуването -17       

„За“                        - 9

„Против“               - 4

„въздържали се“  - 4

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/п/

/ГАТЬО Т.СУЛТАНОВ/ 

Вярно при ОбС Хисаря

ПРОТОКОЛЧИК:     

В. Шахънска - Гл.спец.„ОТП в ОбС“