06 окт 2022, 16:14
Структура и контакти

РЕШЕНИЕ
№ 305


Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год.

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Промяна в числеността на Общинска администрация Хисаря.
- докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря


РЕШИ:

 1. Общински съвет Хисаря увеличава с 2 щата числеността на Общинска администрация Хисаря в частта на дофинансирана щатна численост, считано от
  01.02.2021 г., като същата става 21 щата.
 2. Одобрява предложената от Кмета на община Хисаря промяна, като общата численост на Общинска администрация става 70 щата.
  Администрацията организирана в Обща администрация от 21.5 щата и Специализирана администрация от 30.5 щата, съобразно приложение № 2, което е неразделна част от настоящето решение.
 3. Определя обща численост на Общинска администрация в размер на 70 щатни бройки, в т. ч. 49 щата – делегирана от Държавата отговорност и 21 щата – дофинансирана държавна дейност.

  МОТИВИ: С оглед оптимизиране на човешкия ресурс в общинската администрация, необходимостта на допълнителен щат поради натовареността
  на служителите, както и обезпечаване на по – качествено обслужване за гражданите, общинският съвет намира решението за целесъобразно.

  Общ брой общински съветници – 17 - „за” – 9
  Присъствали – 17 - „против“ – 8
  Гласували – 17 - „въздържали се“ – няма

  ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
  ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова

  ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,

  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
   /Петко Петров/