Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на НМВ „Красново” село Красново, община Хисаря, област Пловдив

Приета с Решение № 693, взето с Протокол № 41 от 13.12.2022 год. на Общински съвет Хисаря