Телефони и адреси

                                                           ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ                  

                                                           ЦЕНТРАЛА 0337/6 21 80

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ВЪТРЕШЕН НОМЕР
Кмет Ива Вълчева 102
Заместник кмет Таня Марковска 103
Секретар Нина Севова 104

 

Общински съвет - председател

Гатьо Султанов 105
Гл. спец. "ОТП в ОбС" Веселина Шахънска 102
Юристи

адв. Георги Недев

адв. Щерю Царев

адв. Елена Кожухарова

110
Главен архитект Пламен Михалски 119
Вътрешен одит Иван Бозев 109
Финансов контрольор Стойно Лилов 111
Информационна сигурност Иван Връгов 106
 
ОТДЕЛ                                               ИМЕ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Началник отдел Димитър Кацарски 140
Старши експерт проходи Николай Иванов 140
Гл. експерт проходи Нина Добрева 129
Касиер - приходи Валентина Шейретова 130
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Началник отдел Даниела Николова 107
Технически секретар Петя Драгневска  100
Юристконсулт Добромир Марковски 133
Деловодство

 

Христина Антонова                                    Мариана Паунска                                                      

101
Гл. специалист "Човешки ресурси" Гергана Десова 108
Гл. експерт "Тех. Сътрудник, куриер, домакин" Нанка Арабаджиева 101
Гл. специалист "Общинска собственост" Цветанка Матева 127
Специалист "Селско стопанство и гори" Елена Видева 127
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ"
Началник отдел Диляна Антонова  114
Гл. експерт "Бюджет" Даниела Стоянова 125
Гл. специалист "Счетоводно обслужване" Невенка Ахмакова 115
Оперативен счетоводител Красимира Филчева 115
Касиер - счетоводител Стефка Матеева 126
Ст. Счетоводител "Социални дейности" Мария Нонова  124
Счетоводител Теодора Иванова 124
Мл. Специалист "Такси и цени" Галина Маринова                         141
ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ГРАО"
Началник отдел инж. Димитрина Кьорлинска 117
Гл. експерт ХТС, ПУП, СТИ инж. арх. Атанас Щерев 122
Гл. екср. „Нез. строителство” инж. Велина Джиджева 122
Инвеститорски надзор инж. Христо Въргов 113
Гл. спец. Кадастър и ПУП Христина Хаджиева 121
Гл. спец. Кадастър и ПУП Ана Павлова 121
Гл. експерт "ГРАО" Кремена Гиздева-Кръстева 128
Старши специалист "ГРАО" Toдорка Малкиматева 128
ОТДЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ЕКОЛОГИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТЪРГОВИЯ" 
Началник отдел Цонка Войводинова 116
Гл. специалист "ЕП" Боянка Парапински 123
Гл. специалист "ЕП" Катина Дочева 123
Гл. спец. "Спорт, култура и младежки дейности" Теодора Шейретова 120
Гл. експерт "Туризъм, търговия, транспорт" Мария Чавгова 106
Гл. експерт "Социални дейности" Славка Чавова 138
Гл. специалист "Социални дейности" Генка Генова 138
Гл. специалист "Социални дейности" Ангелина Антонова 144
Гл. специалист "Социални дейности" Милка Бичева 144
Юристконсулт Петър Биковски 133
Домашен социален патронаж  Ана Башинова  
Домашен социален патронаж  Радка Илчевска   
Шофьор домашен соц.патронаж Ангел Дойков                                                      Мирослав Иванов   
ПОДЕЛЕНИЕ "ПРОСВЕТА"
Гл. експерт  Никола Ченгелски 135
Гл. счетоводител Минка Славкова  
Счетоводител Евгения Станева  
Завеждащ ЧР Ваня Мишева 136