ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪХРАНЯВАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ ОТ ТЯХ, КАКТО И ВОДЕНЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ