Водоснабдяване на обект „Сана Спа Хотел“

Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Решение с № РР-5030/03.04.2023г. за  прекратяване на действието на Разрешително № 31610049/25.11.2016г. за водовземане от минерални води, на Директора на БД – ИБР.

Преиздаване и продължаване  на срока на действие на  разрешителното и разрешително № 31610049/03.04.2023г., издадени от Директора на БДИБР на името на „ЕМ СИ АР КЪМПИНГ“ ЕООД.

1.      Обект: За водоснабдяване на обект „Сана Спа Хотел“, находящ се в ПИ с идентификатор 77270.504.3071 по КККР на град Хисаря, община Хисаря, област Пловдив“

2.      Цел на заявеното използване на водите: „Всички други цели“

3.      Системите или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: НМВ „Хисар“ № 93, от КЕИ „Чаир баня“

4.      Проектни параметри на използването: 

Qгод.= 14 006,35 м3/год.

Qмин.= 9105,0 м3/год.

5.      Срок на действие:

Начален срок: 03.04.2023г.

Краен срок:     28.01.2033г.

 

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Административен съд- Пловдив.

 

 

        ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА

        Кмет на община Хисаря