Заповед № РД-05-861/03.10.2023 г. на ВРИД Кмета на община Хисаря за определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и Решение № 2545-МИ/29.09.2023 г. на ЦИК, във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Определям избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря, както следва:

Избирателна секция №

Местонахождение

163700004

гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 23, фоайе НЧ „Иван Вазов – 1904“

163700006

гр. Хисаря, ул. „Елин Пелин“ № 1А, НЧ „Никола Вапцаров – 1927 г.“

163700009

гр. Хисаря, кв. Миромир, ул. „Цар Асен“ № 44, НЧ „Искра – 1938 г.“

 

2. Организационно-техническия екип на Общината да осигури за избирателните секции посочени в т. 1 необходимите паравани позволяващи гласуването с инвалидни колички.

3. Определям адрес и телефон за заявки за помощ в изборния ден – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, приземен етаж, информационен център, стая № 37 Началник отдел „ГРАО“, тел. 0337/6 2180, вътр. 128 и 101 (чл. 234, ал. 2 от ИК).

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Общината и информационните табла в сградата на Общинска администрация (чл. 234, ал. 1 от ИК).

Екземпляр от заповедта да се изпратят в ТЗ ГРАО гр. Пловдив и ОИК Хисаря.

Със заповедта да се запознаят всички заинтересовани длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Общината. 

 

АСЕН СУРЧЕВ /п/

ВРИД Кмет на община Хисаря

Решение № 876/19.09.2023 г.

на Общински съвет Хисаря