Заповед предоставяне за ползване, чрез отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на община Хисаря

ЗАПОВЕД
No РД-05-105
гр. Хисаря 05.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 24
а, ал. 6, т. 3 и чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за предоставяне за ползване, чрез отдаване под наем
без търг или конкурс на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на община
Хисаря, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях няма сключени
договори за наем или аренда, във връзка с подадени заявления от ползватели на
съответните масиви за сключване на едногодишни договори за наем за стопанската
2023/2024 година, предвид Протоколи от 24.01.2024 година от извършените служебни
проверки на подадените заявления

З А П О В Я Д В А М:

I. Във връзка с подадени заявления от ползватели на съответните масиви,
съгласно Протоколи от No 1 до No 10 от 24.01.2024 г. (неразделна част от настоящата
заповед), да се предоставят за ползване, чрез отдаване под наем без търг или конкурс
земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на община Хисаря, които не могат да
се обособят в самостоятелни масиви и за тях няма сключени договори за наем или аренда,
като се сключат едногодишни договори за наем за стопанската 2023/2024 година;
II. Определям наемна цена в размер на средното рентно плащане за „нива”
по землища в община Хисаря, определено с протокол от 25.01.2023 г. на комисия,
назначена със заповед No РД-07-13/09.01.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр.
Пловдив, както следва:
1. землище с. Михилци, ЕКАТТЕ 48564 – 17.00 лв./дка;
2. землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270 – 21.00 лв./дка;
3. землище Черничево, ЕКАТТЕ 81030 – 31.00 лв./дка;
4. землище с. Старо Железаре, ЕКАТТЕ 68967 – 27.00 лв./дка;
5. землище с. Ново Железаре, ЕКАТТЕ 52088 – 34.00 лв./дка;
6. землище с. Паничери, ЕКАТТЕ 55378 – 27.00лв./дка;
7. землище с. Мътеница, ЕКАТТЕ 49624 – 16.00 лв./дка;
8. землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016 – 23.00 лв./дка;
9. землище с. Красново, ЕКАТТЕ 39579 – 26.00 лв./дка;
10. землище с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589 – 36.00 лв./дка;
III. Определям ползвателите на земеделски земи от ОПФ в землищата на
община Хисаря, съгласно Протоколи от No 1 до No 10/24.01.2024 г. (неразделна част от
настоящата заповед), които отговарят на изискванията на чл. 37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, за
сключване на едногодишни договори за наем, за стопанската 2023/2024 година, какво
следва: