Заповед за предоставяне за ползване на земеделски земи, чрез отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на община Хисаря за стопанската 2023/2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 24 а, ал. 6, т. 3 и чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за предоставяне за ползване, чрез отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на община Хисаря, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях няма сключени договори за наем или аренда, във връзка с подадени заявления от ползватели на съответните масиви за сключване на едногодишни договори за наем за стопанската 2023/2024 година, предвид Протоколи от 19.03.2024 година от извършените служебни проверки на подадените заявления


ЗАПОВЯДВАМ:

I. Във връзка с подадени заявления от ползватели на съответните масиви, съгласно Протоколи от № 1 до № 2 от 19.03.2024 година (неразделна част от настоящата заповед), да се предоставят за ползване, чрез отдаване под наем без търг или конкурс земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на община Хисаря, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях няма сключени договори за наем или аренда, като се сключат едногодишни договори за наем за стопанската 2023/2024 година;


II. Определям наемна цена в размер на средното рентно плащане за „нива” по землища в община Хисаря, определено с протокол от 25.01.2023 г. на комисия, назначена със заповед № РД-07-13/09.01.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Пловдив, както следва:
1. землище с. Ново Железаре, ЕКАТТЕ 52088 – 34.00 лв./дка;
2. землище с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589 – 36.00 лв./дка;


III. Определям ползвателите на земеделски земи от ОПФ в землищата на община Хисаря, съгласно Протоколи от № 1 до № 2/19.03.2024 г. (неразделна част от настоящата заповед), които отговарят на изискванията на чл. 37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, за сключване на едногодишни договори за наем, за стопанската 2023/2024 година, както следва:

Продължава в прикачените документи.