19 фев 2023, 10:42
НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ КОМПОНЕНТ 4

Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

Допълнителни образи (при необходимост):
- Покана за свикване на ОС на СС
- Протокол от залепване на поканата
- Протокол на ОС на СС
- Пълномощно
- Молба за присъединяване на нов член в СС
- Анекс към Споразумението за създане на СС
- Списък на собствениците, участващи в СС

 

Приложения за Сдружение на собствениците

Приложения за кандидатстване

Срок за кандидатстване

Предложения за кандидатстване по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация, където се намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред СНД.

Срокът за кандидатстване по програмата е 31.05.2023 г. Краен срок за подаване на документи за кандидатстване в общината е 10.05.2023 г. Това се налага поради необходимото технологично време за проверка, окомплектоване, разработване на проектно предложение и изпращане на документите от страна на Община Хисаря към програмата.