03 окт 2023, 17:00
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ с. Паничери, Община Хисаря

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.167-0005-C01.

ПРОЕКТ: „ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ с.Паничери, Община Хисаря  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ 1- 506, за детска градина, кв.1, с.Паничери Община Хисаря, обл. Пловдив

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ХИСАРЯ 

КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „ВИНИ” ООД, гр.Пловдив 

СТРОИТЕЛ: „МС СТРОЙ БИЛДИНГ“ЕООД

ПРОЕКТАНТ: арх. Ралица Георгиева Милева

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

ОВ ИНСТАЛАЦИИ изпълнени по проект:

Отопление:

Проектното предложение е част от проект "Подорбяване на енергийната ефективност на 

Целта е осигуряване на образователна инфраструктура с високо ниво на образование, допринасяща за устойчиво развитие на общината. Реализирането на проекта има за цел да се подобрят условията за занимания на децата в детската градина, за да се превърне в притегателен център за децата от всички социални и малцинствени групи в Община Хисаря. Основната цел на проектното предложение е подобряване на условията на средата на обитаване и възпитаване на децата; повишване привлекателността на населените места в община Хисаря; интеграция и приобщаване на малцинствените групи в общината.Целта на проекта е да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура на територията на община Хисаря като се реновира ДГ "Слънце" в с. Паничери, община Хисаря. Неговото реализиране допринася за създаване на здравословна среда за децата, за подобряване на условията на учебния процес за учениците и работещия персонал, за подобряване на жизнената и работна среда.

сграда публичан-общинска собственост ДГ " Слънце", с. Паничери, общ. Хисаря".

Изградена е нова отоплителна система с температурен режим 60°/40°С. Котелът, е на дърва и пелети като е обособено котелно помещение и склад за твърдо гориво

За отоплението на сградата са монтирани алуминиеви радиатори тип “GLOBOLL” с височина 500mm. Към всяко отоплително тяло има радиаторен вентил с термоглава, холендър и ръчен обезвъздушител. Захранващата тръбна мрежа е изградена от тръби тип FV-PP-R. Основният топлоизточник е водогреен котел на пелети и дърва - KOZ-WOOD-60.

След извършване на монтажа на инсталациите същите са изпитани на водна /хидравлична/ и топла проба. 

 

Дейност: Строителен надзор по време на изпълнение на СМР

Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проекта.

 

Дейност: Авторски надзор

Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнението на проекта

 

Стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ - 56 518.40 лв. без ДДС

Срок за изпълнение на Договора 31.12.2023 г.