01 окт 2022, 10:31
Патронажна грижа+ Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”

В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, също ще продължат досегашните дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране). Назначеният помощен персонал – 5 бр. хигиенисти,  на 8 ч. работен ден, ще продължи да извършват дезинфекция и почистване на помещенията и други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка в социалните услуги ДДД.

По Направление едно – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: диспечер, медицинска сестра, социален работник, домашни помощници, психолог и шофьор. Патронажната грижа се предоставя на 45 лица и включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др.   От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви групи: хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами.

На 10 юни 2022г. беше подписано допълнително споразумение между Община Хисаря и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с което проектът бе продължен за още 6 месеца – до 15.02.2023 година по. За тази цел Общината ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 128513,21лв., които са осигурени по механизма на Европейската комисия REACT-EU за възстановяване на държавите-членки на ЕС от пандемията от Ковид-19.

С осигурения допълнителен финансов ресурс, общият размер на безвъзмездната помощ по проекта ще бъде 385539, 63 лв.

И занапред дейностите ще се изпълняват в две направления.