04 окт 2022, 11:06
Природозащитно състояние на видове

ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16M10P002-3.011-0001-С01 С НАИМЕНОВАНИЕ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ХИСАРЯ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г“.

За постигане на основната цел на проекта: подобряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Хисаря, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние съгласно Директивата за местообитанията, ще бъдат изпълнени следните специфични цели:

Специфична цел 1: Подобряване на природозащитното състояние на видове, които не са били установени при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез осигуряване на информация относно разпространението и оценки на състоянието им, позволяващи разработването на конкретни мерки.

Специфична цел 2: Намаляване/отстраняване на негативно въздействащите фактори (заплахи и влияния) върху видове, които са докладвани в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез изпълнение на преки консервационни дейности.

Специфична цел 3: Подобряване на природозащитния статус на включените в проекта целеви видове чрез въвличане на заинтересовани страни и запознаването им с необходимите за целта мерки.

Проект № BG16M10P002-3.011-0001-С01 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря“ се изпълнява по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-37/12.04.2019 г.

Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ и е на обща стойност 1 911 102,45 лева с ДДС, от които 1 624 437,08 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 286 665,37 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът ще се изпълнява за срок от 20 месеца. 

Планираните дейности по проекта са както следва:

Дейност 1: Проучване и картиране на присъствието и разпространението на Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) в защитени зони по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма“ и  BG0000444 „Река Пясъчник“

Дейност 2: Проучване на числеността и разпространението, включително картиране на находищата на пещеролюбивия прилеп Остроух нощник (Myotis blythii) на цялата територия на защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“

Дейност 3: Провеждане на експертни теренни проучвания за осигуряване на специфична информация, свързана с Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) на територията на защитена зона по Директивата за местообитанията BG 00001389 „Средна гора“

Дейност 4: Възстановяване и последващо управление на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново

Дейност 5: Поставяне на информационни табели за превенция на пожари и опазване на местообитанията на Обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на защитена зона по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма“.

Дейност 6: Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересовани страни –  предвидени са информационни дейности за повишаване на екологичната култура на населението и осигуряването на подкрепа за природозащитните дейности. Целта е свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи върху целевите видове и местообитанията им.

Дейност 7: Организация и управление – изпълнение на проекта чрез организиране на работата на екипа за управление на проекта и при осигуряване на необходимите консумативи, материали и оборудване за администриране на проекта.

Дейност 8: Мерки за информация и комуникация – информиране на заинтересованите страни и широката общественост относно дейностите, целите и постигнатите резултати по проекта, осигуряване на публичност и прозрачност относно изпълнените дейности.

Дейност 9: Спомагателни дейности – включват дейностите по изготвяне на проектното предложение.

Изпълнители на дейностите по проекта:

 • Предстои избор на изпълнител за: Проучване и картиране на присъствието и разпространението на видове, включени в проект „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря“, както и за провеждане на експертни теренни проучвания за осигуряване на специфична информация, свързана с Южния гребенест тритон (Triturus karelinii).
 • Предстои избор на изпълнител за: Проектиране и авторски надзор на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново.
 • Предстои избор на изпълнител за Извършване на строително-монтажни дейности (СМР) по възстановяване на малки, подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново.
 • Предстои избор на изпълнител за Извършване на строителен надзор при изпълнението на строително монтажни работи във връзка с Възстановяване и последващо управление на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново.
 • Предстои избор на изпълнител за Поставяне на информационни табели за превенция на пожари и опазване на местообитанията на Обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на защитена зона по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма“.
 • Предстои избор на изпълнител за Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни за целите на проект „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря“.

Конкретните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

 • Оценка на състоянието и генериране на карта/карти за разпространението на вида Южен гребенест тритон в границите на защитена зона BG0000429 „Река Стряма“ и защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник, както и осигурена специфична информация за вида Южен гребенест тритон (Triturus karelinii);
 • Оценка на състоянието и генериране карта на разпространението на вида Остроух нощник в границата на защитена зона BG0001389 „Средна гора“;
 • Възстановени малки водоеми, които са подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон и обезпечаване на тяхното последващо управление и поддръжка;
 • Поставени информационни табели за превенция на пожари и опазване на местообитанията на Обикновената блатна костенурка в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма“;
 • Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни – проведени срещи, издадени наръчници; въвлечени заинтересовани страни, запознати с необходимите мерки за подобряване природозащитния статус на включените в проекта целеви видове.