12 апр 2023, 01:07
ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ХИСАРЯ

ОБЩИНА ХИСАРЯ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001 “ТОПЪЛ ОБЯД“  НА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
(ПХОМП ЕСФ+)

Община Хисаря разработва проектно предложение по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Очаквано стартиране на дейностите по проекта: 01.05.2023 г.

Очаквана продължителност 30.09.2025 г.

Съгласно изискванията и в съответствие с целите на операцията, допустимите целеви групи са:

1.      Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2.      Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3.      Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4.      Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

 

Във връзка с гореизложеното Община Хисаря уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления – декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в община Хисаря“

Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат заявление – декларация /Приложение №1/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 6/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:

Ø  Документ за самоличност /за справка/;

Ø  Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал/ за справка/.

Заявленията ще се приемат всеки делничен ден в Деловодството на Община Хисаря от 09:00 до 17:00 часа и в кметството на съответното населено място през целия период по изпълнението на дейностите по проекта.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Хисаря, като заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Хисаря, която ще изготви окончателен „Поименен списък на потребителите на социалната услуга“ и „Поименен списък на чакащите лица“, които ще бъдат включени в услуга в случай на отпадане или отказ на някой от потребителите.

ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

Образци на документи:

Ø  Приложение 1 – Заявление декларация

Ø  Приложение 6 – Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация