16 мар 2023, 02:40
Укрепване на общинския капацитет в община Хисаря

 

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Договор № BG05SFPR002-2.002-0030-С01 „Укрепване на общинския капацитет в община Хисаря ” по операция BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, в изпълнение на дейностите  по Проект,  обявява прием на документи за:

Длъжност
Социален работник -2 щатни бройки

Минимални изисквания
образование – Средно образование; Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
Професионален опит: не се изисква – наличието на стаж в сферата на социалните услуги и като социален работник ще се счита за предимство; 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
oбразование в областта на социалните дейности и/или хуманитарни науки, умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания, работа в екип.

 

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Договор № BG05SFPR002-2.002-0030-С01 „Укрепване на общинския капацитет в община Хисаря”, подават Заявление-декларация (Пр.№1) в община Хисаря от 17.03.2023г. до 23.03.2023г. включително от 08.00ч. до 17,00ч.
За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180
 
Необходими документи за кандидатстване за :
-   Заявление (Приложение №1)
-   Документ за самоличност(за справка)
-   Автобиография
-   Документ образование(копие);
-   Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж/ако има налични такива/;

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе интервю на 28.03.2023г.; 10,00ч; Залата на общината. 
С одобрените кандидати Кметът на общината сключва трудови договори считано от 01.04.2023г. до 01.04.2024г.  

 

 


Информация за проекта

Заявление социални работници