28 окт 2022, 10:46
ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване на превенцията на генериране на битови отпадъци и отговорно поведение в общността за разделно събиране на отпадъци чрез въвеждане на устойчив модел на поведение в училище и вкъщи.

Проектът ще се изпълнява за срок от 23 месеца. Ще бъдат обособени 2 помещения („зелени класни стаи“, на открито, за провеждане на демонстрационни дейности и работилници);

 – Разработени образователни материали (наръчници с теми и работни листове) за две възрастови групи – деца в детската градина и ученици в начален курс на обучение;

– Разработени 6 вида презентационни материали (за всяка от двете възрастови групи), които ще включват информационни и занимателни табла, презентации за прожектиране, плакати,

3 броя настолни игри;

 – Изработени аудио-визуални материали за деца (4 клипа х 5 мин.);

 – Проведени 100 демонстрационни дейности и работилници, включващи общо 525 деца;

– Осигурен транспорт за деца и ученици в детски градини и училища, намиращи се извън територията на гр. Хисаря;

– Общо 20 учители, участвали в демонстрационни дейности и работилници.

Планираните дейности по проекта са както следва:

Дейност 1. Подготовка

Включва анализ на съществуващото състояние и очертаване на нуждите от въвеждане на добра практика за намаляване на количеството на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци.

Дейност 2. Изпълнение на демонстрационен проект.

Изпълнението на добрата практика предвижда репликиране на дейностите, описани в добрата практика „Образователна инициатива за деца, с цел повишаване на информираността за отпадъците“, реализирани от Община Талин, Естония. Въвеждането на добрата практика е свързано с проведеното проучване и поставените цели в Програмата за управление на отпадъците на Община Хисаря за реализиране на дейностите и промотиране намаляването на генерираните битови отпадъци и увеличаване дела на разделно събраните отпадъци, които могат да бъдат рециклирани.

               Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта:

             Популяризирането на резултатите от изпълнението на демонстрационния проект предвиждат провеждането на кампании „Мобилната класна стая“, насочени към предотвратяване образуването на битови отпадъци и насърчаване на разделно събиране на битови отпадъци. Кампаниите ще се проведат под логото:

Кампаниите ще бъдат популяризирани чрез информационния сайт на община Хисаря и активно чрез създаден профил на инициативата „Зелената класна стая“ в социалните мрежи.

               Дейност 4: Организация и управление на проекта.

               Основна цел на тази дейност е да се гарантира ефективното и качествено осъществяване на проекта. Функциите и задачите на Екипа за управление са свързани с управление и координация на дейностите по проект, подготовка на документите, необходими за извършване на плащания и за верификация и осчетоводяване на разходите, разплащания, мониторинг и докладване, подготовка и провеждане на обществени поръчки, изпълнение на мерки за информация и комуникация, съхранение на документите по проекта.

ЕУП е сформиран от служители на бенефициента, притежаващи специални знания и умения, както следва: Ръководител проект, Координатор дейности, Финансов експерт, Юрист и Технически сътрудник.

               Дейност 5: Информация и комуникация:

               Дейностите по информация и публичност по проекта ще се осъществяват през целия период на изпълнение от ръководителя и координатора на обученията. Те ще включват участие в провеждането на информационните събития, разпространение на информационните материали и регулярно предоставяне на информация с цел ангажираност на целевите групи, общността и отчитане напредъка на проекта. Информацията ще бъде подготвяна и публикувана на информационния сайт на община Хисаря и в открит и поддържан профил на инициативата в социалните мрежи.

               Предстои избор на изпълнители по дейностите за проекта.

               Конкретните ползи от изпълнението на проекта ще са изградена и въведена в експлоатация инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци при следните параметри:

1) Повишаване познанията на населението и конкретно децата и учениците, относно превенция на битови отпадъци, рециклиране и разделно събиране на битови отпадъци;

2) Фокусиране на вниманието на децата и техните семейства върху значението и начините за опазването на околната среда и по-конкретно за методите за компостиране и разделно събиране на битови отпадъци;

3) Формиране на екологични навици и поведение в младите жители на община Хисаря.